THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quan niệm về Đạo đức

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Đương Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 26-05-2011
Dung lượng: 506.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
SỬ DỤNG PHẦN MỀM
POWERPOINT
Người soạn: PHÍ VĂN THỨC
Khoa: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH
Bài giảng GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Lớp 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Phần 2: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC
(Sách giáo khoa thí điểm)
Bài 1
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
(1tiết)
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Bài 1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG:
Đạo đức là gì ?
Vì sao đạo đức lại được
đặt vấn đề quan trọng
đến như vậy?

Hồ Chí Minh
coi đạo đức
của con người
như gốc
của cây,
như nguồn
của sông.

Bài giảng sẽ giải đáp đầy đủ những câu hỏi này!
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
Những vấn đề
mà các em
phải nắm được
sau khi học
xong bài
Đạo đức là gì ?
Söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa
ñaïo ñöùc vôùi phaùp luaät vaø
phong tuïc, taäp quaùn
Vai troø cuûa ñaïo ñöùc
trong ñôøi soáng xaõ hoäi.
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
a.Đạo đức là gì?
b.Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán
2. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
a.Đối với cá nhân
b.Đối với gia đình
c.Đối với xã hội
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
a.Đạo đức là gì?
Đặt vấn đề:
Quan hệ xã hội là quan hệ đặc trưng của con người.
Quan hệ giữa cá nhân - cá nhân
Quan hệ giữa cá nhân - cộng đồng
Trong cuộc sống, cá nhân phải biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu chung của công đồng
Cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi được gọi là người có đạo đức
Cá nhân chỉ biết đến lợi ích của mình, bất chấp lợi ích của người khác, của xã hội sẽ bị coi là người thiếu đạo đức
Chú ý: sự điều chỉnh hành vi không phải là tuỳ ý mà tuân theo các quy tắc, chuẩn mực xác định
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
Ví dụ 1:
Trên đường đến lớp, bạn Hoà thấy một vòi nước đang chảy mạnh nhưng không dùng vào việc gì cả. Bạn đã khoá vòi nước lại rồi tiếp tục đi đến lớp.
Ví dụ 2:
Trên xe buýt, bạn Hoà thấy một cụ già bước lên xe nhưng xe đông khách không còn ghế trống. Bạn đã đứng lên, nhường chỗ cho cụ già ngồi.
Câu hỏi:
Em có nhận xét gì về bạn Hoà? Trong hai hành động trên của bạn Hoà em thấy có điểm gì giống nhau?
Trả lời:
Bạn Hoà là người có đạo đức. Điểm giống nhau trong hai hành động trên là bạn Hoà biết hành động vì người khác, vì xã hội.
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
a.Đạo đức là gì?
Ñaïo ñöùc laø heä thoáng nhöõng quy taéc, chuaån möïc xaõ hoäi maø nhôø
ñoù con ngöôøi töï giaùc ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp
vôùi lôïi ích cuûa coäng ñoàng trong moät xaõ hoäi nhaát ñònh
Ñaïo ñöùc laø heä thoáng nhöõng quy taéc, chuaån möïc xaõ hoäi maø nhôø
ñoù con ngöôøi töï giaùc ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp
vôùi lôïi ích cuûa coäng ñoàng trong moät xaõ hoäi nhaát ñònh
Nền đạo đức mới hiện nay
ở nước ta
Là nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Nền đạo đức mới hiện nay ở nước ta vừa kế thừa được các quy tắc chuẩn mực đạo đức truyền thống vừa phát huy được những tinh hoa đạo đức của nhân loại
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
b.Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán
Điểm giống nhau:
Đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán đều có khả năng điều chỉnh hành vi của con người
Điểm khác nhau:
Điểm khác nhau giữa
đạo đức và pháp luật
Điểm khác nhau giữa đạo đức với phong tục, tập quán
Đạo đức: mang tính tự nguyện, là những yêu cầu cao của xã hội
Pháp luật: mang tính bắt buộc, là những yêu cầu tối thiểu
Đạo đức thể hiện quan niệm sống, những hiểu biết về mối quan hệ lợi ích của cá nhân với xã hội
Phong tục tập quán là những thói quen, trật tự, nền nếp đã ổn định từ lâu đời, có thể hiểu hoặc không hiêu vẫn thực hiện được
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘING BÀI GIẢNG
1.QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
b.Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán
Một số Điểm cần lưu ý:
1. Trong thực tế, có những trường hợp không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị phê phán về mặt đạo đức
2. Tại một thời điểm, có những phong tục, tập quán không còn phù hợp, trở nên lỗi thời, trái với đạo đức và bị coi là những hủ tục. Mặt khác, lại có nhiều phong tục tập quán lâu đời, không những vẫn còn phù hợp mà còn trở thành những nét đẹp trong đời sống đạo đức và được coi là những thuần phong mĩ tục
Ví dụ:
Hàng xóm láng giềng không giúp đỡ nhau khi xảy ra hoạn nạn
Ví dụ:
Phong tục thăm hỏi nhau trong ngày tết (Thuần phong, mỹ tục)
Thách cưới (Hủ tục)
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
2.Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
a.Đối với cá nhân
Đạo đức góp phần hoàn thiện con người
Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực sống thiện
Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực khác sẽ không còn ý nghĩa.
Ghi nhớ:
a.Đối với gia đình
Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc gia đình
Đạo đức gia đình lành mạnh sẽ tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắcc của gia đình
Quy tắc chuẩn mực đạo đức gia đình thường xuên bị vi phạm sẽ gây ra sự tan vỡ gia đình
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
2.Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
c.Đối với xã hội
1. Một xã hội trong đó các chuẩn mực đạo đức đượcc tôn trọng và củng cố thì xã hội phát triển bền vững
2. Một môi trường xã hội mà các chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ thì ở đó dễ dẫn tới tình trạng mất ổn định, thậm chí đổ vỡ nhiều mặt của đời sống xã hội
Cha mẹ đề cao các chuẩn mực đạo đức và bản thân gương mẫu thựcc hiện các chuẩn mực ấy thì con cái sẽ ngoan ngoãn
Ví dụ:
Ví dụ:
Cha mẹ coi thường các chuẩn mực đạo đức và thường xuyên vi phạm các chuẩn mực ấy thì không thể dạy con ngoan được
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
2.Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
c.Đối với xã hội
Ở Việt Nam hiện nay, xây dựng và củng cố đạo đức mới nhằm mục đích
Xây dựng chiến lược phát triển
con người
Xây dựng và phát triển nền
văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc
Mỗi học sinh cần nhớ lời dạy sau đây của Bác Hồ:
"Chế độ ta là chế độ mới, nhân dân ta đang trau dồi đạo đức mới, đạo đức xã hội chủ nghĩa của những người lao động "ta vì mọi người, mọi người vì ta". Trong khi xây dựng cái mới, chúng ta phát triển những đức tính tốt đẹp của tổ tiên ta và học tập những gương tốt của nhân dân các nước anh em"
Hồ chí Minh. Toàn tập. NXB CTQG. Hà Nội 2000, tập 11, trang 224.
Bài1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm
DAN DO
1. Làm 4 bài tập trong sách giáo khoa, trang 66
2. Xem trước bài: "Một số phạm trù đạo đức học cơ bản"
Avatar

ĐT TỚI THĂM CÔ T.D

Avatar

ST CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ GHÉ THĂM NGÀY ĐẦU TUẦN !

CHÚC QUÝ THẦY CÔ TUẦN MỚI NHIỀU NIỀM VUI , VẠN ĐIỀU TỐT ĐẸP !

 
Gửi ý kiến